Bản vẽ xây dựng chuồng bò 12x18m

Một số hình ảnh thực tế. Mới xây dựng 1/2 chuồng 6x18m. CHUỒNG BÒ HOÀN THIỆN ( chưa xây hố ủ cỏ phía…

Read More